banermali.png
baner001.jpg baner002.jpg baner003.jpg baner004.jpg baner005.jpg baner006.jpg baner007.jpg baner008.jpg baner009.jpg baner010.jpg baner011.jpg baner012.jpg baner013.jpg

Indeks Članka

 

U dječjem vrtiću «Dugo Selo», program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Ustrojava se u dječjem vrtiću, a ustanova osigurava i uvjete potrebne za provedbu programa; što podrazumijeva: prostor i opremu, kadrove koji će provoditi program (odgojitelje djece predškolskog uzrasta) i plan odgojno-obrazovnog rada. Priprema djece, odnosno program provodi se u trajanju od najmanje 150 sati godišnje do 250 sati, a ovisi o organizacijskim mogućnostima ustanove, te broju polaznika predškole, koji je svake godine promjenjiv.

 

OBILJEŽJA PROGRAMA PREDŠKOLE

 

 • Zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba u suradnji s roditeljima, te poticanje svih aspekata djetetova razvoja
 • Nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti
 • Utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi pružanjem prigoda i mogućnosti za samoostvarenje, omogućivanje stjecanja iskustva o različitostima te upućivanje na osnovne moralne vrijednosti i tradicije kojoj dijete pripada
 • Poticanje razvoja osjećaja brižnosti za zajednicu u kojoj žive, zemlju i okruženje
 • Omogućiti da svako dijete spontano pokazuje i razvija svoje stvaralačke osobine, uz izražavanje svojih potreba, osjećaja, želja, opažanja, zamisli, radoznalosti, inicijative, uživljavanja
 • Upoznavanje s osnovnim socijalnim vještinama, stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole
 • Praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta, usklađivati s njima postupke, surađivati s roditeljima koji će se, ako je potrebno, obratiti stručnjacima za prevenciju mogućih poremećaja

 

UŽE ZADAĆE PREDŠKOLE

 

 • Razvijanje individualnih potencijala svakog djeteta i dosezanje optimalne razine spremnosti za nove oblike učenja
 • Osposobljavanje za prihvaćanje obveza, u koje će se uklopiti i buduće školske obveze
 • Poticanje spontanih ponašanja i izražavanje potreba
 • Otvorenost za primanje usmenih i pismenih poruka
 • Prevencija teškoća u početnom čitanju i pisanju

 


 

 

USTROJSTVO PROGRAMA PREDŠKOLE

 

Ustrojstvo treba odgovarati namjeni i zadaćama predškole, počevši od prvog kontakta voditelja s roditeljima i djecom, zatim organizacijom prostora, opremom, sredstvima, rasporedom radnog vremena do praćenja i evidentiranja rada kojim se provodi izvedbeni program.

 

Prostor i oprema trebaju biti usklađeni s higijenskim zahtjevima i pedagoško – metodičkim standardima, potrebnima za provedbu programa: dovoljna površina, prikladno pokućstvo, oprema i sredstva.

Od pokućstva u prostoru gdje se provodi predškola osigurani su:  ormari i police za odlaganje potrebnih tiskovina, materijala, dječjih likovnih radova, radnih listova, podataka o djeci. Stolovi, stolice, ormari i police,  prilagođeni su uzrastu i potrebama djece. Prostor je organiziran tako da omogući igru u malim skupinama, igračke i sredstva su grupirane prema svrsi i vrstama aktivnosti, te su svi materijali nadohvat ruke, kako bi se djeca mogla samostalno njima služiti.

 

Sredstva za izvedbu programa osigurava dječji vrtić „Dugo Selo“, te voditelj programa u suradnji s djecom i njihovim roditeljima. Među njih pripadaju:

 • Audio-vizualna sredstva: cd-radio, televizor i dvd, panoi itd.
 • Sredstva za likovno izražavanje i govorno-scensko izražavanje: slikovnice, slovarice, prigodni prozni tekstovi i stihovi, enciklopedije, knjige s reprodukcijama majstora likovne umjetnosti, hrvatskih i značajnih svjetskih,

povijesnih i kulturnih spomenika, slike životnih zajednica

 • Sredstva za glazbeno izražavanje i stvaranje: neki glazbeni instrumenti, zvečke, udaraljke, bubanj, triangli, zvučne snimke pjesama, glazbenih ulomaka
 • Sredstva za istraživanje: odloženi i otpadni materijali, mikroskopi, povećala, vage, metar, toplomjer, barometar, magneti i sl. 
 • Razni materijali: kartonske i plastične kutije, prazna ambalaža, platno, odjeća itd.

Ravnateljica će se skrbiti o pribavljanju pedagoško-metodičkih priručnika, didaktičkog i tiskanih materijala, a omogućiti će i stručno osposobljavanje i usavršavanje voditelja kroz tečajeve, organizirane radionice, osobne kontakte sa stručnjacima i razmjenom iskustava s ostalim voditeljima.

 

Vrijeme provedbe programa predškole predviđeno je od listopada do svibnja tijekom školske godine, u trajanju od najmanje 150 do 250 sati, a ovisi o organizacijskim mogućnostima ustanove, te broju polaznika predškole, koji je svake godine promjenjiv. Vrijeme dnevnog reda ovisit će o dnevnom rasporedu rada voditelja, ostalih skupina, kao i o slobodnim prostorijama za rad predškole.

 


 

Odgojna skupina. Posebni program rada s djecom u predškoli ostvarivati će se s djecom u šestoj i sedmoj godini života, odnosno s onom djecom koja su prema dobi, školski obveznici za sljedeću školsku godinu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Broj odgojnih skupina i  broj djece u skupini ovisi o broju polaznika predškole, koji je svake godine promjenjiv.

 

 

SUDIONICI PROVEDBE PROGRAMA I STRUČNI SURADNICI

 

 • Ravnateljica ustanove dječjeg vrtića  „Dugo Selo“, Sesan Draženka - uz voditelja predškole najodgovornija je osoba za osiguravanje potrebnih uvjeta za optimalan rad (dobar izbor voditelja, osiguravanje prostora, opreme, sredstava). Ravnateljicu će djeca i roditelji upoznati na prvom susretu, na kojem će ih upoznati s izvedbenim programom rada predškole, općenito s njezinom namjenom, važnošću i stilom rada. Ravnateljica ustanove će pomoći voditelju predškole uspostaviti vezu s čimbenicima izvan ustanove koji mogu pomoći pri organizaciji i provedbi predviđenog programa. Ravnateljica će angažirati stručni tim koji se sastoji od pedagoga i psihologa ustanove, glavne medicinske sestre, defektologa i logopeda. 
 • Voditeljica predškole – je neposredni izvršitelj i kreator izvedbenog programa.  

Stručni profil voditeljice treba obuhvaćati:  

- poznavanje razvojnih osobitosti i mogućnosti djece u šestoj godini života

- poznavanje programa, odnosno svih činjenica važnih za stvaranje dobrog izvedbenog programa kojim će se djeci omogućiti optimalan tjelesni i duševni razvoj

- poznavanje i znalački odabir načina i sredstava za koja se s velikom sigurnošću može pretpostaviti da će imati najbolje učinke u razvojnom poticanju djece

- osposobljenost za uspješnu komunikaciju sa svim čimbenicima koji su vezani uz predškolu i mogu pridonijeti uspješnom pripremanju djece za polazak u školu

- sposobnost i otvorenost voditelja za upoznavanje i prihvaćanje novih znanstvenih spoznaja koje će smišljeno i stvaralački nastojati ugraditi u djelokrug svoga rada

- nastojanje za uspostavljanje sklada s djecom, individualno i sa skupinom u vezi s zajedničkim interesom ili aktivnostima

- razumijevanje potreba, želja, osjećaja, tegoba i mogućih poteškoća svakog djeteta

- uspostavljanje suradničkog odnosa s roditeljima polaznika

 • Psiholog (Goranka Matić-Šarić) – u procjenjivanju psihofizičke pripremljenosti djeteta za školu bitnu ulogu imaju stručni suradnici. Pri davanju stručnog mišljenja psiholog će surađivati s voditeljem predškole – odgajateljem, roditeljima polaznika, te s drugim stručnjacima (logoped).
 • Pedagog (Nikolina Bošnjak) – sudjeluje u planiranju, radu, s djecom, odgajateljima i roditeljima, organizira i provodi ispitivanje zrelosti djece za polazak u školu, organizira radionice, zajedno s stručnim timom provodi programe za djecu s poteškoćama u razvoju (pomažu u učenju), provjerava realizaciju programa (nazočnost na aktivnostima)
 • Viša medicinska sestra (Vms. Vlatkica Tovernić) – sudjeluje u nadzoru higijenskog stanja i održavanja čistoće prostora, opreme i igračaka; provodi higijensko.epidemiološke mjere, provodi mjere profilakse i te mjere primarne prevencije, vodi brigu o trijaži, prati i analizira povrede djece, otvara i vodi zdravstvene kartone, sudjeluje u edukaciji odgajatelja, djece i roditelja na temu zdravlja i zdravstvene zaštite

Logoped (vanjski suradnik) – bavi se prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijom verbalnih i/ili neverbalnih komunikacijskih poremećaja (jezik, govor, glas) kod djece predškolske dobi, u suradnji sa stručnim timom, odgajateljima i roditeljima. Potiče  poboljšanje komunikacijskih vještina i učinkovitosti.

 


 

SURADNJA S RODITELJIMA

 

Djeca i njihovi roditelji također su temeljni dio procesa obučavanja u predškoli. Voditelj, kao i druge stručne osobe u predškoli, moraju nastojati s njima razvijati prijateljske i suradničke odnose. Obitelj je najosjetljiviji dio društva, a od svih članova obitelji najosjetljivije je dijete. Zakonsko je pravo roditelja biti uključen u realizaciju i praćenje programa,a naša je naša je profesionalna obveza pomoći roditelju u kompenzaciji toga roditeljskog prava. Sadržajno osmišljena suradnja s roditeljima u programu predškole olakšava djetetov prijelaz   iz obiteljskog okružja u novu okolinu i situacije.

Rad s roditeljima moguće je organizirati kroz sljedeće oblike suradnje:

 • Roditeljski sastanci (informativnog i komunikacijskog tipa, edukativni sastanci s temom roditeljstva, odgojnih metoda, aktualnom razvoju djeteta, pripremi za školu)
 • Zajednička druženja djece, roditelja i voditelja („ogledni“ rad)
 • Individualne konzultacije
 • Panoi za roditelje
 • Uključivanje roditelja u realizaciju programa
 • Pismeni oblici suradnje. Obavijesti informativnog karaktera, leci za roditelje, ankete

 

Suvremena škola podrazumijeva partnerski odnos s roditeljima i zajedničko sudjelovanje u predviđenim odgojno-obrazovnim aktivnostima. Senzibiliziranje roditelja za potrebe, probleme i funkcioniranje škole te za aktivno sudjelovanje u životu škole započinje prvim susretom roditelja i djeteta sa školom u razdoblju predškole.

 

SURADNJA S OSNOVNOM ŠKOLOM

 

U suradnji i povezivanju vrtića i škole moraju sudjelovati svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa: djeca, odgajatelji, učitelji, stručni suradnici, ravnatelji, roditelji, lokalna zajednica, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.Zadatak je svih odgajatelja i učitelja da svojim stavovima, savjetima i osobnim primjerom pridonesu kvalitetnom podizanju i odgajanju djece.

Prijedlozi oblika suradnje koje vrtić može uspostavljati sa školama:

 • Sastanak stručnih timova radi dogovaranja oblika i plana suradnje
 • Roditeljski sastanci u vrtiću, na koje dolaze stručni suradnici i nastavnici iz škole koji predstavljaju školu koju će djeca pohađati
 • Posjet učitelja vrtiću, kako bi upoznali djecu i način rada
 • Posjet djece školi
 • Sastanak stručnih suradnika vrtića i škole radi izmjena informacija o djeci s posebnim potrebama
 • Roditeljski sastanci na kojima se govori o spremnosti djeteta za školu i postupcima kojima će vrtić pomoći djeci u prijelazu
 • Stručni skupovi nastavnika i odgajatelja,razmjena iskustava

 

Svake će se godine oblici suradnje dogovarati ovisno o procjenama korisnosti i mogućnosti ustanova.

 

ORGANIZACIJSKO-MATERIJALNI UVJETI RADA

 

Bitna zadaća voditelja je pravilna organizacija prostora, odnosno dovoljan broj oformljenih kutića koji mogu biti stalni i/ili privremeni. Soba dnevnog boravka u kojoj se provodi program predškole treba sadržavati sljedeće kutiće:

 • Kutić za početno čitanje i pisanje
 • Kutić umjetnosti za likovno i glazbeno izražavanje i stvaranje
 • Kutić za stolno-manipulativne aktivnosti
 • Kutić za obiteljske i dramske igre
 • Kutić osame
 • Kutić za istraživanje
 • Kutić građenja i konstruiranja
 • Kutić za igre vodom i pijeskom
 • Prostor za igre na otvoreno

 


 

Kutić za početno čitanje i pisanje sadrži knjige, slikovnice, časopise za djecu, enciklopedije i materijale za aktivnosti slušanja i pisanja. To je tiho mjesto u kojem djeca mogu listati knjige, čitati jedno drugom ili slušati nekoga tko će im čitati – odgajatelja. U njemu se nalazi fotelja za udobno sjedenje i čitanje, stol i stolice, spremnik za sakupljanje papira, razne vrste papira, bilježnice, pisanke, bojanke, križaljke, različite vrste pisaćeg pribora, pločice s kredom, abeceda te računalo. Djeca u ovom prostoru komuniciraju verbalno i neverbalno, kroz igru otkrivaju mogućnosti prenošenja poruka, uče gramatiku i razvijaju rječnik, razvijaju finu motoriku ruke i šake, usavršavaju sposobnost preciznosti i strpljivosti.

Kutić umjetnosti za likovno i glazbeno izražavanje i stvaranje smještava se u neposrednoj blizini kutića za početno čitanje i pisanje. U kutiću se postavljaju štafelaji, stolovi i stolice.  Za likovne aktivnosti potrebne su zaštitne pregače ili kute, te prostor zida za izlaganje radova. Materijalni poticaji: knjige s reprodukcijama majstora likovne umjetnosti, pedagoški neoblikovani materijali (špaga, kutije, žica, vosak), prirodni materijali (grančice, kora drveta, morski plodovi – spužve, školjke, listovi, plodine zanimljive teksture…), stari predmeti i mehanizmi (sat). Materijali koje koriste djece u radu: razne veličine i teksture papira za crtanje i slikanje, kolaž papiri, likovne mape, olovke, bojice, flomasteri, tuševi, tempere, vodene boje, kistovi, ljepila, škarice. U likovnim aktivnostima angažirana su sva osjetilna područja, osobito vizualna i taktilna, a s tim u vezi razvija se i okulomotorna koordinacija, preciznost pokreta, prisutna je komunikacija likovnim simbolima i slovima, djeca bogate rječnik, usvajaju nove pojmove, prisutna je spoznaja o geometriji kroz oblike. Dijete izražava svoje osjećaje i na taj način oslobađa se od emocionalnih pritisaka.

Glazbom se mogu povezivati aktivnosti. Pjevanjem, kretanjem, pljeskanjem, plesanjem, sviranjem ili tihim slušanjem, dnevni program ispunjava se do potpunosti. Glazba razvija osjetila, razvija se osjećaj za ritam, potiče kreativnost, jača male i velike mišićne skupine. Sredstva za glazbeno izražavanje i stvaranje: glazbeni instrumenti: zvečke, udaraljke, bubanj, triangli; zvučne snimke pjesama i glazbenih ulomaka.

Kutić za stolno manipulativne aktivnosti ima stolove i stolice, obogaćen je materijalima i sredstvima koji djeci pomažu da nauče uspoređivati, usklađivati, računati i kategorizirati, kao što su: kockice, konstruktori, puzzle, umetaljke, lotto igre, magnetni štapići, geometrijski likovi, domino, pika-slika, materijali za nizanje, memori, društvene igre (mlin, šah, Čovječe, ne ljuti se), didaktički materijali za vježbanje različitih djetetovih sposobnosti i učenje („Asco“ i „Nathan“), kao i mnogi namjenski izrađeni materijali s istim zadatkom. Djeca razvijaju intelektualne sposobnosti, okulomotornu koordinaciju, dogovaraju se, poštuju pravila, uče strpljivosti i čekanju na red, jača samopouzdanje i neovisnost. Dijete rješava probleme i kreativno se poigrava strukturama i formama, razvija matematičke pojmove, stječe spoznaje o svijetu koji ga okružuje i razvija pamćenje.

Kutić za obiteljske i dramske igre omogućuje djeci da se socijaliziraju, uče o važnim socijalnim osobinama, prihvaćanju, toleranciji, zajedništvu, pripadanju i suradnji. Kroz igru dijete uči vladati samim sobom i osposobljava se za socijalni život! Dramske igre omogućuju djetetu da prenese svoja unutarnja emocionalna, spoznajna i socijalna iskustva vanjskom svijetu. U igri djeca nužno komuniciraju, a u dramskoj igri ta je komunikacija višestruka. Materijalni poticaji: predmeti svakodnevne upotrebe iz kućanstva (budilice, mikseri, ogledalca, ambalaža, stara odjeća i obuća, pokrivala za glavu, kuharice), standardna oprema „kutića lutaka“, „frizera“, „kuhinje“, paravan sa scenskim lutkama. U ovom kutiću se mogu prema interesima djece oformiti mjesto za igru trgovine, ambulante, apoteke, škole, kolodvora….

Kutić istraživanja se može organizirati kao izložbeni prostor namijenjen istraživanju biljnog i životinjskog svijeta, ovdje se često događaju promjene kako bi se zadovoljili interesi djece, zastupila sva godišnja doba i obrađivale različite teme. Pomoću materijala mogu im se objasniti i neki elementi fizike kao što su magnetizam, voda ili zakon gravitacije. Odgajateljeva uloga je da potiče djecu na istraživanje, rješavanje problema i zaključivanje. Materijali koji se mogu ovdje naći su: odloženi i otpadni materijali, mikroskopi, povećala, vage, metar, toplomjer, barometar, magneti i sl.

Za kutić građenja i konstruiranja odabire se najmanje prometno mjesto u sobi jer u njemu djeca vrlo živo komuniciraju i bučno rade. Opremu u prostoru i materijale čine: građevni materijali različitih kvaliteta (boja, veličina, forma, težina, dužina…), drveni konstruktori, drvene i plastične figurice ljudi, životinja,drveća, dijelova kuća, ulica, pruga, prometna sredstva, lego kompleti za građenje, te dodatni prirodni materijali (grančice, kora drveta, parket), otpadni materijali (drvena, kartonska, plastična prazna ambalaža, alat, vaga, zidarski metar, špaga, plastične cijevi, …). Igrajući se djeca razvijaju matematičke vještine, usvajaju geometrijske oblike, uče rješavati probleme, jačaju samopouzdanje, razvija se pozitivna slika o sebi, razvijaju kreativno mišljenje i maštu, vježbaju orijentaciju u prostoru, prostorne odnose, koordinaciju.

Aktivnosti na otvorenom prostoru ključan su dio predškole. To je izvrsno mjesto za igru, istraživanje, provjeravanje iskustava i učenje, uče socijalne vještine, razvijaju ljubav prema prirodi, stječu prirodno matematičke vještine, te krećući se razvijaju cjelokupnu motoriku i mišiće. Na otvorenom se mogu odvijati i posebni događaji, kao natjecanje, vrtlarstvo, slikanje i crtanje, dramske igre, igre u pokretu, sat tjelesne i zdravstvene kulture, igre na snijegu, eksperimenti, igre s vodom i pijeskom. Izleti na određena mjesta u zajednici pružaju djeci stvarne i životne mogućnosti učenja.

 


 

RAZVOJNE ZADAĆE

 

Unapređivanje njege i brige za zdravlje:

 • Poticati dijete na istraživanje mogućnosti vlastitog tijela kroz pokret, kretanje, igru 
 • Usavršavanje prirodnih oblika kretanja u trčanju, skakanju, penjanju, nošenju, bacanju Poticati razvoj i fleksibilnost sitnih i velikih skupina mišića (stopalo, šaka)
 • Omogućiti razvoj psiho.motoričkih sposobnosti (ravnoteža, snaga, brzina, fleksibilnost, spretnost, preciznost, fina koordinacija, izdržljivost)

Razvoj samostalnosti djeteta:

 • U jelu, osobito upotreba salveta, pribora za jelo, samoposluživanje kod uzimanja obroka
 • Pravilan redoslijed pri održavanju osobne higijene
 • Pri svlačenju i oblačenju, vezanju uzica na obući
 • Pri snalaženju u okolini, slobodno kretanje i uočavanje opasnih situacija

 

Razvijati kod djeteta sigurnost, sposobnost druženja s drugom djecom, socio-emocionalnu osjetljivost, sposobnost samokontrole, pozitivnu sliku o njemu samom:

 • Spoznaju da može i zna učiniti nešto više za sebe i druge
 • Omogućiti stjecanje sve bogatijeg iskustva i spoznaja o sebi
 • Poštivanje osjećaja drugih i učestvovanje u emocijama koje se javljaju u skupini, te uvažavanje poželjnih ponašanja
 • Razumijevanje potrebe planiranja igre i aktivnosti
 • Razvijati osjećaje i shvaćanje vrijednosti rada i čuvanja materijalnih i kulturnih dobara
 • Razvijati mogućnost kontroliranja impulzivnih, osobito opasnih, ponašanja i želja, naročito: istrčavanje na kolnik, opasno kretanje i baratanje predmetima

 

Razvijati radoznalost i stvaralački odnos prema svijetu:

 • Baratanjem, isprobavanjem, istraživanjem poznatih i novih materijala, igre otkrivanja i eksperimentiranja, promatranje i upoznavanje
 • Mogućnost igre ritmovima i rimama
 • Različite funkcije istih ili sličnih predmeta
 • Razvijati spoznajne funkcije i poticati aktivno – istraživački odnos prema okolini svim osjetilima: osobine predmeta (veličina, oblik, dubina, udaljenost, tekstura, boje, miris, okus…),

 

Razvijati u djeteta sposobnost spoznavanja vanjskog svijeta, osobito:

 • Sposobnost rješavanja problema stvaranjem pretpostavki, traženje točnih rješenja otkrivanjem zakonitosti i principa rada
 • Uočavanje veza i odnosa u prirodnim pojavama, društvenim zbivanjima, fizikalnim pojavama
 • Otkrivanje uzročno-posljedičnih veza, prostornih, vremenskih, kvalitativnih i kvantitativnih odnosa među stvarima i pojavama

 

Razvijati u djeteta sposobnost komunikacije govorom, osobito:

 • Poticati djecu na istraživanje različitih mogućnosti izražavanja (gestom, mimikom, pokretom, govorom, likovnim sredstvima)
 • Poticati monološki  (opisivanje, prepričavanje: doživljenog, izmišljenog) i dijaloški govor
 • Razvijati sposobnost slušanja i razumijevanja
 • Razvijanje sposobnosti doživljavanja literature, umjetničko promatranje, interpretacija slikovnica, književnih i scenskih djela, aktivnosti raznovrsnog izražavanja
 • Bogatiti rječnik novim riječima

 

Razvijati sposobnost vizualno – likovne komunikacije:

 • Osjetljivost za likovna sredstva i materijale u izražavanju linijom (olovka, ugljen, kreda, tuš), bojom (tempera, pastela, flomaster, akvarel), oblikom (glina, tijesto, plastelin, pijesak, karton, prirodni materijali, neobrađeni materijali)
 • Razvoj osjetljivosti za likovne elemente (boja, linija, ploha, volumen, tekstura, struktura, ravnoteža, kontrast, niz, ritam, simetriju, sklad)
 • Sposobnost doživljavanja i razumijevanja likovnih djela

 

Razvijati glazbenu komunikaciju:

 • Glazbeni sluh (slušna percepcija, razlikovanje slušnih podražaja, uočavanje i oponašanje zvukova iz okoline)
 • Razlikovanje kontrasta u glazbi (veselo - mirno, glasno - tiho, brzo – sporo, visoko – nisko)
 • Prepoznavanje poznatih melodija, točno pjevanje
 • Uočavanje ritma, igra ritmom
 • Doživljaj glazbenog djela, vokalnog i instrumentalnog

 


 

Konkretizacija zadaća u odgojno-obrazovnom radu s djecom u predškoli je određena prema potrebama djece i očekivanjima koja pred njih postavlja škola, ali i cjeloživotno učenje

 

Iz područja upoznavanja elementarnih matematičkih pojmova biti će obuhvaćene sljedeće cjeline: logičke operacije s konkretnim predmetima, skupovi, brojevi, veličine, geometrijski oblici, mjere i mjerenje; te pojmovi: prostorni odnosi (gore-dolje, ispod iznad, ispred-iza, u-na, odnosi veličina, vremenski odnosi, geometrijska tijela (kocka, kugla, valjak, piramida). Djeci će, uz radne listove, biti ponuđeni materijali koji će se pripremiti prema njihovim individualnim potrebama, odnosno napretku.

 

Motorički razvoj kod djece potiče se kroz tri područja: opću motoriku tijela (motorička spretnost ruku, nogu, usklađivanje pokreta oko-ruka), slušnu percepciju, vidnu percepciju (vidno razlučivanje: boja, veličine, oblika, uočavanje sličnosti i različitosti, zajedničke osobine, povezivanje izgleda i oblika; vidno-prostorna orijentacija: prostorni odnosi, usklađivanje pokreta oko-ruka-noga; vidno pamćenje: kombiniranje geometrijskih likova, uočavanje slijeda).

 

Govorni razvoj obuhvaćen je područjima: pokretljivost govornih organa, izvođenje glasova, oponašanje i početna tvorbe glasova, izgovor glasova, izgovor složenih riječi, razlikovanje i imenovanje glasova, raščlamba i povezivanje glasova, dopunjavanje i oblikovanje rečenica, usvajanje pojmova. Stjecanje grafomotoričkih vještina obuvaća: sustavno osvješćivanje povezanosti grafema i fonema, stjecanje unutarnjih reprezentacija oblika slova, te „predvježbe“ i vježbe u službi pisanja poruke. Predvježbe za čitanje i pisanje obuhvaćaju: vježbe za spremnost čitanja i pisanja: prepoznavanje likova, prepoznavanje i spajanje jednakih oblika na različitim podlogama, prepoznavanje jednostavnih oblika i bojanje, prepoznavanje jednakih znakova u različitim položajima, bojanje površina-pronalaženje skrivenog lika, mogućnost slijeda (ravna i zakrivljena crta), povlačenje crte, nastavljanje slijeda; raščlambu i povezivanje glasova, raščlambu i povezivanje glasova u riječi, priča prema nizu slika.

 

POLAZIŠTA PROGRAMA PREDŠKOLE

 

Polazišta za koncipiranje programa predškole su zadaće i uvjeti – organizacijsko-materijalni kontekst.

Voditeljica treba dati do znanja svakom polazniku predškole da je dobrodošao i da je prihvaćen kao ravnopravan sudionik u zajednici predškole, s jednakim pravima i obvezama glede uporabe prostora i sredstava koje treba čuvati. Prava i obveze treba naglasiti jer su one dio aktivnog pripremanja za osnovnu školu kao novi sustav prava i obveza. Tijekom rada u predškoli nastojat će se da svaki polaznik iskuša i razvija svoje psihofizičke snage i potencijale, pri čemu će doživjeti uspjeh i priznanje, ali i poneki neuspjeh, što također treba naučiti uspješno prevladati. U pomaganju drugima može se naći zadovoljstvo davanja, a i osjećaj uzajamnosti i sigurnosti da će i nama drugi pomoći. Učenjem da uz prava, djeca imaju i obveze, predškola priprema buduće učenike za školske obveze.

Osnovne obveze predškolaca  jesu:

 • prema sebi (skrb za zdravlje i vlastiti razvoj, usvajanje higijenskih i radnih navika, pravila o očuvanju zdravlja)
 • prema drugima (ovladavanje uljudbenim ponašanjem, pomaganje slabijima i potrebnijima, tolerancija, razumijevanje i uvažavanje različitosti, suradnja, nenasilno rješavanje sukoba)
 • prema okolini (razvijanje osjećaja i spoznaja da su dio prirode koju treba čuvati, da imaju dom, zavičaj i domovinu koji su dio velike ljudske zajednice)

 

Voditelj će nastojati pomoći nesigurnoj djeci i onoj s posebnim potrebama, pri čemu će ostaloj djeci s mjerom ukazati na njihove posebne potrebe. Polaznike predškole uvodi se u shvaćanje značaja sustava simbola za ustroj i reguliranje svakodnevnog života, te o modernim sredstvima komunikacije. U svakoj će se prigodi poticati dječja inicijativa, kreativnost i stvaralačko izražavanje. Neposredna priprema za školu obuhvaća i pojačano usmjerivanje na hotimičnu pažnju, psiho-motoričku osposobljenost i koordinaciju pokreta važnih za ovladavanje pisanjem (crtanjem…), dobru orijentaciju u prostoru, razlikovanje oblika te sposobnost njihova zapažanja i izdvajanja. Dijete bi nakon pohađanja predškole trebalo biti pripremljeno za uključivanje u školsku sredinu i prihvaćanje školskih obveza.

 


 

EVAULACIJA

  

Uspješnost realizacije programa i učinkovitosti odvijati će se uspoređivanjem podataka o djetetovu razvoju i razvojnim potrebama dobivenih na početku i na kraju pedagoške godine. Praćenje dječjeg napretka u predškoli počinje dobivanjem prvih informacija od roditelja u prvim susretima. To su osnovni podaci o zdravlju i tjelesnom razvoju, mogućim razvojnim zaprekama ili posebnim talentima. Tijekom ostvarivanja izvedbenog programa voditelj će bilježiti važne napomene glede izvedbe programa, o sudjelovanju pojedinog djeteta, mogućim problemima, kao i primjedbe za poboljšanje njegova rada. Ne dajući na kraju programa nikakve konačne prosudbe o djetetu, voditelj može pripremiti svoje mišljenje o tome u čemu se neko dijete pokazalo uspješnim i na koji način, te o tome obavijestiti i roditelje.

Odgojitelj će, zajedno s stručnim timom pratiti i procjenjivati svoju metodičku kreativnost, primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada  u odgojno-obrazovnom procesu.

Voditi će i pedagošku dokumentaciju (imenik djece, tromjesečne, tjedne i dnevne planove, te svakodnevna zapažanja o aktivnostima djece). Na kraju pedagoške godine piše godišnje izvješće o radu i provođenju programa predškole.

 

 

 

MOGUĆE TEME, SADRŽAJI I AKTIVNOSTI  IZVEDBENOG PROGRAMA

 

Izvedbeni program sastoji se od užih i širih tema, pa i složenih, slojevitih cjelina.

 

Prvi dani u predškoli – upoznavanje, predstavljanje, upoznavanje prostora i sredstava

 

Razvijanje djetetove samosvijesti – To sam ja, Što sve mogu…, Biti zdrav tijelom i duhom, zdrava hrana, Lijepo ponašanje

 

Djetetovo okruženje – Ja i moja obitelj, Znam gdje stanujem (put od kuće do vrtića-škole, oprezno kretanje u prometu), Gosti u predškoli (prvašići, učitelji…)

 

Svijet u kojem živim – Zajednice živih bića: kućni ljubimci, seosko gospodarstvo – domaće životinje,  šumske - divlje životinje; More, rijeke i obala

 

Velike ljudske zajednice – Moj zavičaj i moja domovina Hrvatska, Hrvatska je dio svijeta, Planet Zemlja

 

Promet i prometna kultura – Vrste vozila, prometnih putova; Ponašanje u prometu

 

Doživjeti umjetnost i stvarati – Doživljaj umjetničkog stvaranja, Upoznavanje s poznatim glazbenim, likovnim i scenskim djelima, Narodna umjetnost (folklorna, kulturno-umjetnička društva…), Lutkarske predstave

 

Specifične aktivnosti s kretanjem:

 • Male tjelesne aktivnosti sa i bez pomagala (uže, obruči, lopte, krpenjače), hodanje i trčanje, provlačenje i puzanje, penjanje, hvatanje i bacanje, razne pokretne igre (lovice, Puše vjetar, gumi-gumi, Školice), vožnja biciklom, sanjkanje, grudanje, vrtićka olimpijada (košarka, nogomet, rukomet), stvaranje navika vježbanja

 


 

Životno praktične radne aktivnosti:

 

 • aktivnosti vezane uz zadovoljavanje osnovnih bioloških potreba: korištenje toaleta, pranje ruku, samostalnost kod jela, pristojno ponašanje za stolom, samostalno oblačenje, svlačenje, vezanje vezica
 • formiranje i briga za živi kutić prirode (ribica, kornjača, biljka)
 • opasnosti u kući (oštri predmeti, vruća voda, vatra, otrovne tekućine, smeće, lijekovi)
 • opasnosti u prometu (ulica nije mjesto za igru, kretanje prometom, prelazak ulice, nepoznate osobe, prometni znakovi-naši čuvari)
 • Očuvanje zdravlja i okoliša (zbrinjavanje otpada, recikliranje)

 

Umjetničko promatranje, slušanje i interpretiranje umjetničkih tvorevina za djecu:

 • Slikovnice: Elmer, Pale sam na svijetu, Hrabrica, Dobro jutro, laku noć, medo bere jagode, Hrvatska domovina, Riba duginih boja, Razbojnik sa žutom pjegom, Plesna haljina žutog maslačka
 • Priče: Vuk i sedam kozlića, Ogledalce, Tko je Videku napravio košuljicu, Djed i repa
 • Pjesmice: Kako živi Antuntun, Švelja
 • Slušanje narodne i klasične glazbe, te zajedničko pjevanje pjesmica
 • Zajednički odlazak u dječje kazalište, različite predstave u prostoru u kojem se program provodi

 

Raznovrsne igre (funkcionalne, simboličke, igre građenja i konstruiranja, igre s pravilima):

 • Gradimo svoju kuću, vrtić, školu
 • Put od škole do kuće, prometnice, vozila, figurice ljudi, prometni znakovi, semafor
 • Društvene igre: Čovječe ne ljuti se, Memory, Domino, Mlin, Kružić-križić
 • Socijalne igre:_ Tko se skriva ispod plahte?, Košarica, Igre opuštanja, Igra tišine, Pokvareni telefon, Na slovo, na slovo…, pantomima
 • Didaktičke igre, Slagarice, Matematičke igre i aktivnosti (geometrijski likovi, skup-koštice bundeve), Pokretne igre (Dan-noć, Pauk i paučići)

 

Aktivnosti raznovrsnog izražavanja  i stvaranja:

 • Izrada instrumenata, upoznavanje udaraljki i izvođenje ritmičke pratnje uz pjevanje, izvođenje brojalice
 • Igre s pjevanjem: Igra kolo, tko je moje guske krao?,  i druge igre vezane uz tradiciju kraja u kojem dijete živi
 • Govorne igre: Životinje koje počinju zadanim glasom, Žirafa u trgovini kupuje sve na slovo Ž, Slavica Silvija slavi sedmi rođendan, poklanjamo joj darove koji počinju s glasom S
 • Igre za razvoj glasovne sinteze i analize (L-O-P-T-A)
 • Crtanje, slikanje i modeliranje (Moja obitelj, Ja, Moj prijatelj/ica, Ananas, Nar, Moja škola, Stol i stolice, Životinje, Drvo, Bicikl, Kišobran, Paukova mreža, Tople i hladne boje, Kontrasti, Kolaž – prometna vozila i sl.)

 

 

Istraživačko-spoznajne aktivnosti:

 • Znam: vezati cipele, uliti mlijeko, izrezati, pjevati, slikati, nizati, provlačiti, Učim koristiti iglu i konac
 • Lica pokazuju osjećaje, Igra uloga-prijatelj-što treba njegovati?, Kako se samoočuvati ?,
 • Imenovanje, prepoznavanje po izgledu, okusu, boji, opipu, mirisu, sluhu (aktiviranje svih osjetila)
 • Otkrivanje i jednostavno eksperimentiranje: voda, snijeg, led, para, pliva-tone; svojstva, funkcije, odnosi: prostorni, vremenski, količinski, igre s vodom, pijeskom, papirom, magnetima
 • Promatranje (rast biljaka, promjene u prirodi–godišnja doba), šetnje
 • Posjete: seoskom imanju, ZOO vrt, kino, kazalište, muzej

 

Druženja i društveno-zabavne aktivnosti:

 • Izrada: nakita, maske, zmaja, vjetrenjače
 • Sistematski pregled djece: Dolazi nam liječnik, susret s ljudima različitih profesija
 • Posjet prijatelju u vrtiću/školi
 • Obilježavanje značajnih dana: Dan Planete Zemlje, Dan zaštite voda, obilježavanje blagdana, Majčin dan, Očev dan, Dan obitelji, jesenska i proljetna svečanost, Valentinovo, Sv. Dan sporta,

 

        

Kalendar događanja

Svibanj 2021
8
Subota
nema događanja
BuaXua Calendar

Eko-himna

Brojač posjetitelja


Trenutno

1
Online

08 Svi 2021
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com